Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. V srdci slávenia Eucharistie je chlieb a víno, ktoré sa Kristovými slovami a vzývaním Ducha Svätého stávajú Kristovým telom a jeho krvou. Kresťania sa schádzali „na lámanie chleba“ najmä „v prvý deň týždňa“, čiže v nedeľu, v deň Ježišovho zmŕtvychvstania. Od tých čias sa až po naše dni pokračuje v slávení Eucharistie, takže dnes ho nachádzame v Cirkvi všade s tou istou základnou štruktúrou. Zostáva stredobodom života Cirkvi. Kresťania sa schádzajú na tom istom mieste na eucharistické zhromaždenie. Na jeho čele je sám Ježiš Kristus, ktorý je hlavný činiteľ pri slávení Eucharistie.

Možnosť prijímania svätého prijímanie do rúk
Kvôli ochrane zdravia veriacich sa dočasne pristúpilo k rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnej cirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, že táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna.
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila toto rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska. Prijímať Eucharistiu do rúk bude preto možné aj po skončení pandemickej situácie. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.
S láskou i naliehavo zdôrazňujeme, aby sme Kristovo Telo prijímali vždy náležite disponovaní a v posväcujúcej milosti. Eucharistia je pre nás najcennejším pokladom, prameňom života Cirkvi i každého kresťana.
[KBS – Prot. č.: 71/2022, 25. februára 2022]

Ako (ne)správne prijímať sväté prijímanie do rúk

Aj v našej farnosti je možné prijímať bezlepkovú premenenú hostiu (Eucharistiu) pre všetkých, ktorí majú bezlepkovú diétu.
Vždy pred sv. omšou upozornite na to kňaza, ktorý bude slúžiť sv. omšu.

Príprava na prvú sviatosť zmierenia a prvé sväté prijímanie

Príprava detí na prvé sväté prijímanie:

   Prípravu začínajú deti, ktoré sú pokrstené, rodičmi vychovávané vo viere a aktuálne navštevujú tretí ročník základnej školy (deti vo veku 9 rokov). Informácie o príprave sa rodičia dozvedia v rámci nedeľných oznamov začiatkom nového školského roka – v septembri.
   Samotná príprava prebieha na základnej škole v rámci Náboženskej náuky a Farskej náuky.
   Pri školskej náuke sa predpokladá, že dieťa navštevuje hodiny Náboženskej náuky od prvého ročníka základnej školy.

Príprava dospelých na prvé sväté prijímanie:

   Na prípravu sa môže prihlásiť ktokoľvek, bez ohľadu na vek, komu chýba táto sviatosť. Vzhľadom na individuálnu situáciu v ceste viery sa prosím informujte vo farskej kancelárii.

Prvé sv. prijímanie