Katolícka cirkev má 7 sviatostí. Ustanovil ich Kristus.

Sviatosti:

Krst, birmovanie a posvätná vysviacka dávajú človeku nezmazateľný znak. Iba raz sa prijíma krst, birmovanie, manželstvo, posvätná vysviacka. Krst a birmovanie sú sviatosti uvádzania do kresťanského života.
Sviatosť eucharistia, sviatosť pokánia a pomazania chorých sa prijímajú opakovane.
Sviatosť pokánia a pomazania chorých sú sviatosti uzdravovacie.
Sviatosť posvätnej vysviacky – kňazstva a sviatosť manželstva nazývame stavovskými sviatosťami, slúžia spoločenstvu.