Kedy a kde je možno prijať sviatosť zmierenia? (Spoveď)

Kostol Najsvätejšej Trojice na Pereši:  každú stredu a piatok pred sv. omšou – 17:30 – 18:00 hod.

Kostol sv. Vavrinca v Lorinčíku: vo štvrtok pred prvým piatkom mesiaca – 16:00 – 18:00 hod. V tomto čase je v kostole vyložená Sviatosť Oltárna k tichej poklone (adorácii).

Priebeh Sviatosti zmierenia

Pozdrav a privítanie
Pochválený buď Ježiš Kristus. Naveky amen.

Kajúcnik: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen“
Kňaz: „Pán nech je v Tvojom srdci, aby si skrúšene vyznal svoje hriechy“. (alebo iné povzbudenie)

Vyznanie hriechov
(Treba spomenúť, kedy som bol/a na poslednej svätej spovedi.)

Kajúcnik: „Spovedám sa Pánu Bohu i vám, duchovný otče, že som od poslednej spovede spáchal tieto hriechy:“
(Vyznanie hriechov.)
Nakoniec: „Na viac hriechov sa už nepamätám.“
Kňaz potom môže povedať niečo na povzbudenie, či usmernenie a dá kajúcnikovi skutok pokánia.

Ľútosť:
Kňaz vyzve kajúcnika: „Oľutuj svoje hriechy.“
Kajúcnik: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“

alebo

„Bože môj, celým srdcom Ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som Ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.“

Rozhrešenie:
Kňaz: „Milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna zmieril svet so sebou a zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov, nech ti službou Cirkvi udelí odpustenie a pokoj. A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov, v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.“ (Pri znaku kríža sa kajúcnik prežehná.)

Kajúcnik: „Amen“

Poďakovanie a prepustenie:
Kňaz: „Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý.“
Kajúcnik: „Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“
Kňaz: „Pán Ježiš ti odpustil hriechy. Choď v pokoji.“