ZOZNAM:


[ PRIEBEH SVÄTEJ OMŠE ]
[ PRIEBEH SVIATOSTI ZMIERENIA – SVÄTEJ SPOVEDE ]
[ UČEBNICE NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY ]


Katolícky pozdrav
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Naveky.
Amen.

Znamenie Kríža (prežehnanie sa)
V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.
Amen.

Modlitba Pána (Otče náš)
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja, ako v nebi tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého.
Amen.

Chvála Najsvätejšej Trojice
Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov.
Amen.

Apoštolské vyznanie viery
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný.
Amen.

Anjelské pozdravenie
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej.
Amen.

Anjel Pána – Angelus Domini
Anjel Pána zvestoval Panne Márii
a ona počala z Ducha Svätého.

Zdravas‘, Mária…

Hľa, služobnica Pána.
Nech sa mi stane podľa tvojho slova.

Zdravas‘, Mária…

A Slovo sa telom stalo
a prebývalo medzi nami.

Zdravas‘, Mária…

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička,
aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa!

Bože, z anjelovho zvestovania vieme,
že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom;
prosíme ťa,
vlej nám do duše svoju milosť,
aby nás jeho umučenie a kríž
priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Raduj sa nebies Kráľovná
Vo veľkonočnom období sa spolu s celou Cirkvou modlíme „Raduj sa nebies Kráľovná“.

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

Modlime sa!
Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna,
nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet;
prosíme ťa,
daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie
dosiahli radosti večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

PRAVIDLÁ ŽIVOTA VIERY

Desatoro Božích prikázaní

 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
 4. Cti svojho otca a svoju matku.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Hlavné prikázanie
Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. /porov. Lk 10,27-28/

Pätoro cirkevných prikázaní

 1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej omši.
 2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
 3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Sviatosť Oltárnu.
 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Šesť hlavných právd

 1. Boh je len jeden.
 2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
 3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
 4. Boh je spravodlivý Sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá.
 5. Ľudská duša je nesmrteľná.
 6. Božia milosť je pre spásu potrebná.

Sedem sviatostí

 1. Krst
 2. Birmovanie
 3. Sviatosť Oltárna
 4. Sviatosť zmierenia
 5. Pomazanie chorých
 6. Kňazstvo
 7. Manželstvo

Sedem darov Ducha Svätého

 1. Múdrosť
 2. Rozum
 3. Rada
 4. Sila
 5. Poznanie
 6. Nábožnosť
 7. Bázeň voči Bohu

Sedem hlavných hriechov

 1. Pýcha
 2. Lakomstvo
 3. Smilstvo
 4. Závisť
 5. Obžerstvo
 6. Hnev
 7. Lenivosť

Modlitba k anjelovi strážcovi
Anjeličku môj strážničku,
opatruj moju dušičku,
ako vo dne, tak i v noci,
buď mi stále na pomoci.

Anjel Boží, strážca môj,
prosím ťa, vždy pri mne stoj,
pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj.

Aby som vždy, v každej chvíli
viedol život Bohu milý,
a tak tebou chránený,
bol raz v nebi spasený.
Amen.